शब्दकोशकोशस्क्रैबलउदाहरणप्रश्नोत्तरी

legally binding कोश

EN
Tकानूनन बाध्यकारी
  स्रोत: विक्षनरी
   0 0
  निश्चितता: स्तर 1
  12345678910
  निश्चित    ➨     बहुमुखी
  0.598