शब्दकोशकोशस्क्रैबलउदाहरणप्रश्नोत्तरी

resources स्क्रैबल

EN[ˈɹi.sɔɹsɨz] [ɹɨˈzɔɹsɨz]
US
Tसाधन
 • के साथ समाप्त करना resources
  1. 11-अक्षर शब्द के साथ समाप्त करना resources (1)
   e-resources

Other Vocabulary

देखो-समान शब्द (Look-Alike Words)
 1. en resource
 2. en resourced
 3. fr ressources
 4. en resurges
 5. fr résorbés
स्रोत: विक्षनरी
कठिनाई: स्तर 1
12345678910
आसान     ➨     कठिन
निश्चितता: स्तर 1
12345678910
निश्चित    ➨     बहुमुखी
0.297